Chín yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thứ hạng seo tối ưu hóa của  một máy chủ  Thứ hai, điều hướng cấu trúc  thứ ba, tên miền và tên của thư mục tập tin  Thứ tư, tiêu đề trang và thẻ  lăm nội dung trang web tuyệt vời  VI, mật độ từ khóa và vị trí của  Bảy backlinks  tám, Pagerank Giá trị  9, robots.txt và các thẻ meta của robot